فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 9

پاورپوینت درس دهم مطالعات مقطع نهم اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

زندگی اجتماعی رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی وجود حکومت مرکزی نیرومند برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور به عقیدۀ جهانگردان اروپایی، از جمله شاردن، وضع زندگی دهقانان ایرانی در دورۀ صفویه به مراتب بهتر از وضع دهقانان ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم مطالعات مقطع نهم ایرانی متحد و یکپارچه

اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی اوضاع داخلی: نبودن حکومت واحد و قدرتمند تفرقه و تجزیه جنگ حاکمان بخش های مختلف نبودن امنیت و آرامش در شهرها و روستاها اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی اوضاع خارجی ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هشتم مطالعات مقطع نهم جهان نابرابر

امروزه سطح خشکی های زمین میان کشورها تقسیم شده است و بیش از 190 کشور در دنیا وجود دارد که با مرزهایی از یکدیگر جدا شده اند. یکی از موضوعات مهم جهان در چند دهۀ اخیر « نابرابری جهانی یا بین المللی» است. از نظر ثروت و درآمد ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم مطالعات مقطع نهم جمعیت جهان

در سال 2011 میلادی، جمعیت جهان از مرز 7 میلیارد نفر گذشت. و پیش بینی می شود در سال 2050 میلادی به حدود 11 میلیارد نفر برسد. به نمودار جمعیت جهان در اسلاید بعد توجه کنید. رشد جمعیت جهان طی سال های طولانی ثابت یا بسیار ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس ششم مطالعات مقطع نهم زیست بوم ها در خطرند

در دویست سال اخیر میزان تغییرات زیست بوم های جهان از تغییراتی که در تمام مدت عمرشان بر سیارۀ زمین داشته اند بیشتر بوده است. در این مدت کوتاه، ده ها گونۀ جانوری و گیاهی منقرض شده و بسیاری از گونه ها نیز در معرض خطر ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس پنجم مطالعات مقطع نهم پراکندگی زیست بوم های جهان

از میان عناصر آب و هوایی دو عنصر دما بارش بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارند. به طوری که با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگر، پوشش گیاهی تغییر میکند دما عامل مهمی در رویش گیاهان است. در مناطقی ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهارم مطالعات مقطع نهم آب فراوان، هوای پاک

آب کره (هیدروسفر) همۀ آبهای زمین یعنی اقیانوس ها، دریاها،دریاچه ها و رودها و ... را شامل می شود. پنج مجموعه بزرگ آبی کرۀ زمین عبارتند از: اقیانوس آرام اقیانوس هند اقیانوس اطلس اقیانوس منجمد شمالی اقیانوس منجمد جنوبی ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم مطالعات مقطع نهم چهره زمین

سیاره ای که در آن زندگی می کنیم از 4 محیط تشکیل شده است: بخش خارجی کرة زمین یا پوستۀ آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده اقیانوس ها و دریاها، دریاچه ها، رودها و بقیۀ آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، یخچال ها ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی مقطع نهم گوی آبی زیبا

جایگاه زمین در کیهان زمین ما بخش کوچکی از منظومه خورشیدی است. منظومه ای متشکل از یک ستاره به نام خورشید. و اجرام آسمانی متعدد که در مدارهای پیرامون آن می گردند. منظومه خورشیدی دارای هشت سیاره است. سیاره های درونی ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی